Language Switch To English

The Church Of The Bible

VBI giới thiệu sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - The Church Of The Bible viết bởi J.C Choate. Sách được chuyển ngữ từ tiếng Anh bởi ban biên dịch của VBI. Nội dung giúp người tìm kiếm lẽ thật về Hội Thánh nhận biết một cách ngắn ngọn và súc tích về lẽ thật của Hội Thánh theo Tân Ước.

Đây là phiên bản gốc bằng tiếng Anh.

Tải Về

Trước khi tải về...

Tiếp tục... ×